iemand mede eigenaar maken

6 Iedere mede-eigenaar kan aan de web page maker templates rechter vragen: 1 de chicken maki sushi verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen, indien die verdeling onjuist is berekend of indien zij onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen; 2 de wijze van verdeling van.
Daden tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer kan hij wettig verrichten.
Gevonden op /puzzelwoordenboek/vennoot/1, vennoot, let op: Spelling (deels) uit 1864:.Gevonden op m/vennoot vennoot iemand die samen met anderen geld in een zaak gestoken heeft vb: de drie vennoten zijn de baas in dit bedrijf.3 De artikelen 186 tot 188, 190 tot 195, 1, en 57 van het Wetboek van vennootschappen zijn van toepassing op de vereffening van de vereniging van mede-eigenaars.De algemene vergadering moet bovendien worden voorgezeten door een mede-eigenaar.Artikel 40 Artikel 41 Van de artikelen 38, 39 en 40 lid 1 kan bij verordening worden afgeweken.Artikel 35 Artikel 36 Dient een muur, hek, heg of greppel, dan wel een niet bevaarbaar stromend water, een sloot, gracht of dergelijke watergang als afscheiding van twee erven, dan wordt het midden van deze afscheiding vermoed de grens tussen deze erven te zijn.Alle documenten uitgaande van de vereniging van de mede-eigenaars vermelden het ondernemingsnummer van die vereniging.Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen, wordt de eigendom van een zaak die onverdeeld aan verscheidene personen toebehoort, geregeld als volgt :.Ieder mede-eigenaar draagt bij in de nuttige uitgaven tot behoud en tot onderhoud, alsook in de kosten van beheer, de belastingen en andere lasten betreffende de gemeenschappelijke zaak.6 Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.Zo kan vermenging geschieden door een ongeluk, door een van de eigenaars van de afzonderlijke stoffen of zaken, door een derde of door natuurkracht.Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.De bepalingen van de statuten kunnen rechtstreeks worden tegengesteld door degenen aan wie ze kunnen worden tegengesteld en die houder zijn van een zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw in mede-eigendom.Alvorens recht te doen, kan de rechter op verzoek van de aanvrager de schorsing van de betwiste bepaling of beslissing bevelen.Deze deelverenigingen zijn enkel bevoegd voor de in de basisakte aangeduide particulier gemeenschappelijke delen met dien verstande dat de hoofdvereniging exclusief bevoegd blijft voor de algemeen gemeenschappelijke delen en de zaken die tot het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom behoren.5 In geval van eigendomsoverdracht van een kavel: 1 is de uittredende mede-eigenaar schuldeiser van de vereniging van mede-eigenaars voor het gedeelte van zijn aandeel in het werkkapitaal dat overeenstemt met de periode tijdens welke hij niet effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen;.De verdeling van de gemeenschappelijke zaak is onderworpen aan regels, die bepaald zijn in de titel Erfenissen.
De notaris deelt vervolgens deze documenten mee aan de verkrijger.
5 de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarbinnen de gewone algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt.